top of page

AİLE BİRLEŞİMİ

Alman veya Almanya’da yaşayan bir yabancı eş ile evlenmek için her iki eş için prensip olarak asgari 18 yaş sιnιrι geçerli olmaktadır. Böylece erken yaşta zorla evlendirilmiş kadın ve genç kιzlarιn Almanya’ya gelmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bundan sonra, özellikle aile birleşimi çerçevesinde ülkeye gelecek olan kadınların Almanya’da uyum süreçlerini kolaylaştırmak için, Almanya’ya giriş yapmadan önce basit Almanca dil bilgilerinin kanıtlanması gerekmektedir. Beklenen en basit seviyede Almanca bilgileri, örneğin “Eğitim durumunuz nedir?” veya “Bu aralar çalışıyor musunuz”? gibi sorulara cevap verebilmek gibi. Uyum gereksinimleri belirgin bir şekilde az olan yabancılar, dil bilgilerini kanıtlama zorunluluğundan muaf tutulurlar. Bu, örneğin üniversite ve yüksek okul diploması olan kişiler için geçerlidir. Mülteci statüsüne sahip kişiler, Avrupa Birliği vatandaşları ve Almanya’ya daha önce de vizesiz giriş yapabilen yabancιlarιn eşleri için bazı istisnalar geçerlidir. Alman vatandaşı olan bir eşle yapılan aile birleşiminde de belirli şartlar altında kendi geçimi sağlama şartı aranabilir.

 

Sürekli olarak Almanya’da yaşayan yabancıların uyum sağlama çabaları, uyum kursları olarak adlandırılan kurslarla desteklenir. Kurslar, dil öğrenme imkanlarının yanı sıra yabancılara hukuki, tarihi ve kültürel bilgiler sunan bir yönlendirme kursunu kapsar. Uyum kurslarının gerçekleştirilmesinde bundan sonra, ‘talep ve teşvik etme’ ilkesine daha çok önem verilecektir. Yasada artık kursa başarılı bir şekilde katılma hedefi özellikle vurgulanmaktadır. Böylece bundan sonra giderek daha çok katılımcının sadece bir kursa gitmelerini değil kursu bir bitirme sınavına girerek başarılı bir şekilde tamamlamalarını güvence altına almak amaçlanmaktadır. Devamsızlık durumunda belli bir yaptırım uygulanması konusunda da tek tip uygulama yolu seçilmiştir. Dolayısıyla kursa, „öngörülen şekilde” katılmama durumunda işsizlik parası (ALG II) yüzde 30 oranında kesilebilir. „Uyumu reddedenler” bunun ötesinde 1.000 Avro’ya kadar para cezasına çarptırılabileceklerini hesaba katmak zorundalar.

Reformun can alıcı bir noktası, uzun yıllar müsamaha gösterilenler (hemen hemen 180.000 kişi) için varolan ve ‘yıllanmış vaka düzenlemesi’ olarak adlandırılan uygulamadır. Müsamaha gösterilen kişiler, oturum statüsü olmayan ama gerçek ya da hukuki sebeplerden ötürü – örneğin, yabancının hangi ülke vatandaşı olduguğu açιklιk kazanmadιğι için – sınırdışı edilemeyen kişilerdir. Eğer 1 Temmuz 2007 olarak belirlenen tarihe kadar en azından sekiz (yalnız yaşayanlar) ya da altı yıldır (yaşı reşit olmayan çocukları olan aileler) Almanya’da yaşıyor, geçimlerini kendileri sağlıyor, suç işlememiş ve Almanca biliyorlar ise kendilerine oturma hakkı verilmektedir. Geçimleri güvence altına alınmamışsa, kendilerine belli bir ‘deneme süresi’ için oturum izni verilmesi ve 2009 sonuna kadar iş bulmaları için zaman tanınması öngörülmektedir. Federal eyaletler ayrıca bu kişilere para yardımı yerine sadece ihtiyaç malzemesi olarak yapιlan yardımι vermeye devam etmekte serbesttirler.

Glückliche Familie
Yüksek Kalifikasyon Sahibi Göçmenler

Almanya’da serbest meslek sahibi olarak yatırım yapmak ve istihdam yeri açmak isteyen yabancılar için engeller azaltılıyor: Şu anda serbest çalışanlara genelde en azından bir milyon Euro (1 Milyon €) yatırımda bulundukları ve 10 istihdam yeri açtıkları zaman oturum alma olanağı sağlanmaktadır. Bundan sonra bu asgari yatırım tutarı ve açılması gereken istihdam yeri sayısı yarı yarıya indirilecektir. Bu şekilde, serbest çalışanlar arasında yüksek kalifikasyon sahibi olanların göç etmesi kolaylaştırılmış oldu. Almanya’nın, en iyi beyinler için yürütülen rekabete ayak uydurabilmesi için bu alanda bir an önce daha başka adımların da atılması gerekmektedir.

İş Pazarına Giriş

Müsamaha edilen yabancılar gelecekte, iş pazarına girişte eşit haklara sahip olacaklardır. Yani dört yıl sonra artık çalışılmak istenilen iş için iş pazarında öncelik hakkına sahip Alman ya da Avrupa Birliği vatandaşlarının olup olmadığına bakιlmayacaktιr. Oturum iznine sahip yabancılar gelecekte daha iki yıllık bir istihdam süresinden (şimdiye kadar üç yıl) ve üç yıllık ikametten sonra (şimdiye kadar dört yıl) iş pazarına eşit derecede giriş hakkına sahip olacaklardır.

Vatandaşlığa Geçiş

Vatandaşlığa geçmek isteyen yabancılar gelecekte, vatandaşlığa geçmeden önce Alman hukuk ve toplumsal düzeni ve buradaki yaşam şartları üzerine bilgi sahibi olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Ayrıca Alman vatandaşlιğιna geçmek için gereken Almanca dil bilgilerini kanιtlamak için ön görülen şartlar Almanya genelinde standartlaştιrιlacaktιr. Almanya’ da yaşayan 23 yaşιn altιndaki yabancιlarda istisnai olarak şimdiye kadar Alman vatandaşlιğιna geçebilmeleri için kendi geçimlerini sağlamalarι gerekmiyordu. Bu istisna kaldιrιlmιştιr. Ama eğer bu yaş grubuna dahil kişiler, yeterli derecede eğitim ve istihdam yeri mevcut olmamasι nedeniyle kendi ellerinde olmayan sebeplerden dolayι işsizlik parası (ALG II) alıyorlar ise, önceden olduğu gibi halen vatandaşlığa geçme hakkına sahiptirler.

bottom of page